Θεματικές εριοχές


Εισαγωγική ομιλία για το Μηχανισμό των Αντικυθήρων.

Συνεδρία: Ιστορία των ειστημονικών ειτευγμάτων
* Ιστορική αναδρομή στο Μηχανισμό των Αντικυθήρων:
* Ποιος το κατασκεύασε,, γιατί, ώς;
* Τι είδους κοινωνία / ολιτισμός υοστήριξε μια τέτοια εξέλιξη;
* Γιατί εξαφανίστηκε η τεχνολογία του Μηχανισμού;
* Ιστορία της ραδιοαστρονομίας:
* Ποιοί, γιατί, ώς;
* Γιατί η κοινωνία υοστηρίζει τις εξελίξεις στη ραδιοαστρονομία;
* Πώς γίνεται η διαχείριση των ειστημονικών ροσαθειών;
* Αυτό θα έχει μακρορόθεσμες συνέειες για την κοινωνία ή μήως κάοτε ξεχαστούν;


Συνεδρία: Η τεχνική της τομογραφίας αό το Μηχανισμό των Αντικυθήρων μέχρι σήμερα
* Πώς αοκρυτογραφήθηκε ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων;
* Έχουμε εντοίσει όλες τις λετομέρειές του;
* Τομογραφία ακτίνων Χ και σύγχρονες φωτογραφικές μέθοδοι αεικόνισης ειφανειών.
* Η σχέση μεταξύ αστρονομίας και άλλων τομέων αεικόνισης: ιατρική, τέχνη, φωτογραμμετρία ...
* Αστρονομική τομογραφίας (κοσμολογία, φασματικές χαρτογραφήσεις, χαρτογράφηση της ιονόσφαιρας σε χαμηλές συχνότητες)
(Ανάμικτες ομιλίες για αεικονίσεις στην Αστρονομία και στο Μηχανισμό των Αντικύθηρων)


Συνεδρία: Διασυνδέσεις καινοτομιών στην Ειστήμη, στην Τεχνολογία, στην Πληροφορική.
* Ποιες σχέσεις Ειστήμης, Μηχανικής και Πληροφορικής συνυάρχουν στο Μηχανισμό των Αντικυθήρων;
* 802.11 - ένα σύγχρονο αράδειγμα καινοτομίας ου οφείλεται στην αλληλεξάρτηση της Ειστήμης, της Μηχανική και της Πληροφορική.
* Το ραδιοτηλεσκόιο
SKA ως τηλεσκόιο ου εξαρτάται αό λογισμικό.
(Ευκαιρία για τη γονιμοοίηση ιδεών)


Συνεδρία: Σφαιρική Αστρονομία θέσης
* Ποια ήταν η σχέση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων με υολογισμούς Αστρονομίας θέσης;
* Χρησιμοοιείτο για ροβλέψεις ή μόνο για είδειξη;
* Η αξία κατασκευής μοντέλων.
--- Μορούν οι σύγχρονες υολογιστικές ροσομοιώσεις να υοκαταστήσουν τα φυσικά μοντέλα;
* Ραδιοαστρονομία και αστρομετρία;
* Εκλείψεις και διλοί αστέρες.


Συνεδρία: Υολογιστική Αστρονομία
* Αρχαίοι αστρονομικοί υολογιστές και ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων
* Σύγχρονοι και μελλονυικοί υολογιστές.


Συνεδρία:
SKA και το μέλλον.
* Γιατί εξαφανίστηκε η αρχαία τεχνολογία; Θα μορούσε να συμβεί ξανά;
* Το μέλλον του
SKA με έμφαση στη συμβολομετρία μεγάλης βάσης, στις νέες τεχνολογίες και στις ακριβείς αστρονομικές ροβλέψεις της Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας, ως συνέχεια των αστρομετρικών ροβλέψεων του Μηχανισμού των Αντικυθήρων.