Σκοός του Συνεδρίου


Πριν αό εκατό ερίου χρόνια ένας αίστευτα ολύλοκος μηχανισμός ανασύρθηκε αό Συμιακούς σφουγγαράδες αό ένα αρχαίο ναυάγιο κοντά στο νησί των Αντικυθήρων, νότια της Πελοοννήσου. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ένας αρχαίος ελληνικός υολογιστή (κατασκευάστηκε ερίου  το 100 .Χ.) ο οοίος χρησιμοοιώντας εξαιρετικής κατασκευής μρούτζινους οδοντωτούς τροχούς (γρανάζια) μορούσε να υολογίσει, με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, την κίνηση του Ήλιου και της Σελήνης, τις φάσεις της Σελήνης και τις ημερομηνίες των Ολυμιακών αγώνων. Είσης ροέβλεε εκλείψεις (ηλιακές ή σεληνιακές). Σήμερα, 2000 χρόνια μετά το ναυάγιο, ειστήμονες, χρησιμοοιώντας καινοτόμες  τεχνικές: αξονικούς τομογράφους  ακτίνων Χ και σύγχρονες φωτογραφικές μέθοδοι αεικόνισης ειφανειών, μόρεσαν να αοκρυτογραφήσουν τις ερίλοκες διεργασίες ου εκτελούσε ο Μηχανισμός.
(για λετομέρειες βλέε Ιστοσελίδες για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων)

Κάθε 5 χρόνια, στο χωριό Κεραστάρι στην εριοχή της αρχαίας Αρκαδίας, κορυφαίοι ραδιοαστρονόμοι αό όλο τον κόσμο οργανώνουν ένα ειστημονικό συνέδριο για να συζητήσουν τις ρόσφατες ειστημονικές ανακαλύψεις και αστρονομικές τεχνικές. (βλέε συνέδριο του 2002 και συνέδριο του 2007).

Τον ροσεχή Ιούνιο (2012), διοργανώνεται ένα διεθνές συνέδριο με το οοίο θα ειχειρηθεί η σύνδεση της σύγχρονης και της αρχαίας αστρονομικής τεχνολογίας λαμβάνοντας ως αράδειγμα το Μηχανισμό των Αντικυθήρων. Θα διερευνηθεί η εξέλιξη της αστρομετρίας και των υολογιστών αό την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα και θα συγκριθούν οι μέθοδοι ου αοκάλυψαν τα μυστικά του Μηχανισμού. με τις μεθόδους αεικόνισης ου χρησιμοοιούνται στη σύγχρονη αστρονομία. Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο όραμα των ραδιοαστρονόμων για τις εξαιρετικές ανακαλύψεις ου αναμένονται με την κατασκευή σύγχρονων ραδιοτηλεσκοίων, όως το Square Kilometre Array και θα διερευνηθούν οι λόγοι για τους οοίους χάθηκε για ερισσότερο αό χίλια χρόνια η τεχνολογία ου ερικλείει ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων και κατά όσο αυτό μορεί να συμβεί ξανά στο μέλλον.